Polityka prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://bodyquest.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez BodyQuest Monika Kwaśniewska NIP 8971715941; ul. Majerankowa 28, 51-180 Wrocław
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  • Strona: strona internetowa https://bodyquest.pl;
  • Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnej Strony;
  • Właściciel: BodyQuest Monika Kwaśniewska NIP 8971715941; ul. Majerankowa 28, 51-180 Wrocław;
  • Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Stronę i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  • Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 ze zm.);
  • Ustawa śude: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 ze zm.);
  • Ustawa odo: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 ze zm.).
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  • Udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies na Stronie, wymaganych przez przepisy Prawa telekomunikacyjnego;
  • Zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Ustawie śude, Ustawie odo i Prawie telekomunikacyjnym.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Stronę do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie Polityki.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie ustawowych przesłanek uzasadniających przetwarzanie danych, zgodnie z wymogami prawa, w szczególności z Ustawą odo oraz przepisami wykonawczymi.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności ochronę przed:
  • udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  • zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
  • przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa,
  • zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony danych osobowych pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane osobowe Właściciel zapewnia dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Można tego dokonać na stronie Ustawienia Prywatności (https://bodyquest.pl/polityka-prywatnosci/)
 6. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Każdy Użytkownik ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 8. Każdy Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.
 10. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do kontaktu z administratorem strony, jednakże użytkownik nie jest zobowiązany do ich podania.

§ 3. Cookies

 1. Cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika;
  • optymalizacji korzystania z Strony, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  • tworzenia statystyk,
  • utrzymania sesji Użytkownika,
  • dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 2. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy śude, Ustawy odo i Prawa telekomunikacyjnego.
 3. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Właściciela w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Zmiana ustawień Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony, w szczególności wymagających logowania. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych na Stronie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 6. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie ze Strony będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 7. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 8. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 9. W ramach Strony stosowane są m.in. następujące rodzaje plików cookies:
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Strony.
 11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 12. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl

§ 4. Świadczenie usług przez formularz kontaktowy na stronie www.bodyquest.pl

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest BodyQuest Monika Kwaśniewska
  NIP 8971715941, ul. Majerankowa 28, 51-180 Wrocław, kontakt@bodyquest.pl
 1. Dane osobowe Użytkownika podawane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane, wyłącznie do podjęcia określonych działań na żądanie Użytkownika, np. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie wysłane drogą elektroniczną poprzez zapis na stronie Administratora.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na wiadomość od Użytkownika.
 3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie zostaną usunięte, chyba że Użytkownik zdecyduje się korzystać z usług BodyQuest i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym celu.
 4. Dane osobowe Użytkownika będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej jeśli okaże się to konieczne – przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Użytkownikowi przysługuje też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
 7. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 16.07.2018r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego, Ustawy odo, Ustawy śude.

 

< WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ